Algemene Voorwaarden

van vof Bluepoint webdesign
 

Algemeen 

0 Omschrijvingen
0.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Bluepoint webdesign een overeenkomst heeft gesloten dan wel daarover in onderhandeling is.
0.2 Bluepoint webdesign: de verkorte naam voor vof Bluepoint webdesign, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71012206. De website wordt aangeduid met www.bluepoint-webdesign.nl.

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, voor zover er geen afwijkende bepalingen schriftelijk overeengekomen zijn tussen opdrachtgever en vof Bluepoint webdesign.

 

2 Uitvoering
2.1 Bluepoint webdesign zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en naar beste weten de wensen van de opdrachtgever in een bruikbaar resultaat / product vertalen.
2.2 De opdrachtgever doet alles wat nodig is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken: volledig en tijdig aanleveren van gegevens / materiaal als gevraagd door Bluepoint webdesign.
2.3 Door Bluepoint webdesign opgegeven levertijden zijn indicatief. Ook afwijkende schriftelijk overeengekomen levertijden zijn onder voorbehoud van overmacht.
2.4 Het behoort niet tot de opdracht van Bluepoint webdesign om onderzoek te doen naar het bestaan van rechten als auteursrecht, portretrecht of merkrecht.
2.5 Voorafgaand aan publicatie en/of productie dient opdrachtgever goedkeuring te geven op basis van digitaal aangeleverde proeven.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

 

3 Inschakelen derden
3.1 Bluepoint webdesign heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.2 Voor van derde partijen betrokken diensten / producten gelden voor onze klanten de algemene voorwaarden van de toeleverancier.
Indien er afwijkende voorwaarden gelden voor van derde partijen betrokken diensten / producten, dan zal Bluepoint webdesign de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3.3 Voor fouten of gebreken ontstaan uit door opdrachtgever ingeschakelde derden, is Bluepoint webdesign minimaal aansprakelijk als beschreven onder artikel 10 of voor zover de afwijkende voorwaarden van derde dit toelaten.

 

4 Intellectueel eigendom
4.1 Rechten van intellectueel eigendom van materiaal voortvloeiend uit de opdracht, liggen bij Bluepoint webdesign, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Eventuele overdracht van rechten onder 4.1 aan opdrachtgever kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

 

5 Gebruik resultaat
5.1 De opdrachtgever heeft het recht om het resultaat van de opdracht te gebruiken als:
opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan;
5.2 Bluepoint webdesign behoudt zich het recht voor om ruimer gebruik van het resultaat dan overeengekomen te kunnen verbieden.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
5.3a vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
5.3b indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
5.3c ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.4 Bluepoint webdesign heeft de vrijheid om resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie e.d. de belangen van opdrachtgever in acht nemende.

 

6 Kosten
6.1 Kosten worden op basis van door opdrachtgever goedgekeurde offertes, in rekening gebracht.
6.2 Wanneer Bluepoint webdesign door niet tijdig, onvolledig of ondeugdelijk aanleveren van (digitale) materialen door opdrachtgever, meer werkzaamheden moet verrichten dan voorzien in de offerte, dan kunnen hier aanvullende kosten voor opdrachtgever uit voortvloeien. Bluepoint webdesign zal opdrachtgever hierover tevoren inlichten alsdan een offerte doen toekomen.
6.3 Onjuiste aanlevering als bedoeld in 6.2 en/of niet (volledige) betaling van hieruit voortvloeiende extra kosten door opdrachtgever, hebben geen invloed op de originele overeenkomst en aangegane (financiële) verplichtingen.

 

7 Betaling
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek of verrekening binnen de geldigheidstermijn van de offerte.
7.2 Alle zaken en resultaten blijven eigendom van Bluepoint webdesign totdat alle bedragen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Bluepoint webdesign volledig zijn voldaan.

 

8 Opzegging /ontbinding overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Bluepoint webdesign, of wanneer Bluepoint webdesign de opdracht niet kan afronden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gehouden aan de financiële verplichtingen behorende bij de aangegane overeenkomst.
8.2 Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Bluepoint webdesign redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 Zowel Bluepoint webdesign als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

9 Garanties en vrijwaringen
9.1 Bluepoint webdesign garandeert dat het geleverde door of voor Bluepoint webdesign is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, Bluepoint webdesign geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Bluepoint webdesign garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover Bluepoint webdesign weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Bluepoint webdesign of door Bluepoint webdesign bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Bluepoint webdesign jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 Opdrachtgever staat er jegens Bluepoint webdesign voor in dat de aangeleverde materialen voor opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de opdrachtgever, geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
9.4 Opdrachtgever vergoedt Bluepoint webdesign alle schade en nadeel die Bluepoint webdesign lijdt indien en doordat het door Bluepoint webdesign geproduceerde (druk)werk inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Bluepoint webdesign tegen aanspraken van derden op dit punt.

 

10 Aansprakelijkheid
10.1 Bluepoint webdesign is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Bluepoint webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bluepoint webdesign, is de aansprakelijkheid van Bluepoint webdesign beperkt tot het factuurbedrag voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

11 Prijzen
11.1 Bluepoint webdesign is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Bluepoint webdesign zal opdrachtgever, via de website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
11.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
11.3 Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Bluepoint webdesign zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

 

12 Geheimhouding
12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
12.2 Bluepoint webdesign zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Bluepoint webdesign of leveranciers, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of zij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Bluepoint webdesign zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

13 Verwerking van persoonsgegevens
13.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.
13.2 Partijen zijn het erover eens dat opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de dienst van Bluepoint webdesign of anderszins uitsluitend bij opdrachtgever ligt.
13.3 Opdrachtgever staat er jegens Bluepoint webdesign voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Bluepoint webdesign tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

 

14 Overmacht
14.1 Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van Bluepoint webdesign in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoer beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.
14.3 Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Bluepoint webdesign indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Bluepoint webdesign.

 

15 Overige bepalingen
15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Bluepoint webdesign gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Bluepoint webdesign.
15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
15.3 Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
15.4 Op de overeenkomst tussen Bluepoint webdesign en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Bluepoint webdesign is gevestigd, dit ter keuze van Bluepoint webdesign, kennis van geschillen tussen Bluepoint webdesign en opdrachtgever.
15.5 Het is Bluepoint webdesign toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever.
15.6 Bluepoint webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Bluepoint webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 

 

Websites

16 Domeinnamen en IP-adressen
16.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Bluepoint webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
16.2 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Bluepoint webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
16.3 Bluepoint webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bluepoint webdesign.
16.4 Indien Bluepoint webdesign een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Bluepoint webdesign medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam mits opdrachtgever alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
16.5 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
16.6 Bluepoint webdesign heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
16.7 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Bluepoint webdesign gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
16.8 De aan opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Bluepoint webdesign en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere opdrachtgevers van Bluepoint webdesign onder hetzelfde IP-adres opereren.
16.9 Bluepoint webdesign heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan opdrachtgever toe te wijzen.

 

17 Storingen en overmacht
17.1 Bluepoint webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de websites, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Bluepoint webdesign zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bluepoint webdesign is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
17.2 Bluepoint webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de websites, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Bluepoint webdesign zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Bluepoint webdesign is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
17.3 Bluepoint webdesign zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
17.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, beveiligingslekken, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bluepoint webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Bluepoint webdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
17.5 In geval van overmacht, waarbij derde partijen extensies niet langer ondersteunen, zal Bluepoint webdesign haar best doen een alternatief aan te bieden. Bluepoint webdesign zal dit alternatief tegen een redelijke prijs aanbieden.

 

18 Gebruik
18.1 Iedere actie die middels een account van een individuele geregistreerde gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Bluepoint webdesign te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
18.2 Bluepoint webdesign is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud, ook in auteursrechtelijke zin, van opdrachtgevers website.
18.3 Bluepoint webdesign behoudt zich het recht voor om onbetamelijke of schadelijke inhoud van opdrachtgevers website te kunnen weren, dan wel te verwijderen.
18.4 Bij herhaaldelijk foutief gebruik (niet volgens handleiding) of grove nalatigheid van opdrachtgever, ten gevolge hebbende dat Bluepoint webdesign herstelwerkzaamheden moet verrichten, kunnen hiervoor te maken kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever zal hiervan tevoren op de hoogte gebracht worden middels een offerte.
18.5 Op websites zal in de zgn. footer standaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de vermelding Bluepoint webdesign met een link naar de website www.bluepoint-webdesign.nl opgenomen worden.
 

19 Hosting- en datalimieten 
19.1. Bluepoint webdesign stelt standaard een maximum van 5GB per domeinnaam aan hostingruimte ter beschikking voor de website/webshop en e-mail van de opdrachtgever. 
19.2. Bij overschrijding van de gestelde ruimte van punt 19.1 wordt deze met een meerdering van 5GB verhoogt zodat het pakket van de opdrachtgever goed blijft functioneren. Bluepoint webdesign brengt de aanvullende kosten hiervan maandelijks in rekening bij de opdrachtgever.
19.3. Komt de gebruikte hostingruimte weer onder het gestelde maximum van punt 19.1, door bijvoorbeeld het opruimen of legen van de mailbox(en), zal Bluepoint webdesign de gestelde extra ruimte terugdraaien en de extra maandelijkse kosten schrappen.

 

20 Betaling
20.1 Bij verzuim van opdrachtgever bij de maandelijkse automatische incasso voor de website, krijgt opdrachtgever een herinnering om binnen twee weken van de datum van herinnering te betalen. Hierbij wordt opdrachtgever erop gewezen dat na deze herinneringstermijn het te incasseren bedrag vermeerderd zal worden met administratiekosten.
20.2 14 dagen na het verstrijken van de eerste herinneringstermijn uit 7.3, mag Bluepoint webdesign de publicatie van website(s) van opdrachtgever opschorten, zonder hierbij af te zien van aanspraken op alle nog openstaande / aanstaande termijn betalingen betreffende deze overeenkomst.
20.3 Bluepoint webdesign hoeft domeinnamen die het in beheer heeft, pas vrij te geven wanneer opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Bluepoint webdesign heeft voldaan.

=======================================

Drukwerk

21 Waartoe de overeenkomst Bluepoint webdesign verplicht, reclamatie
21.1 Bluepoint webdesign zal het drukwerk leveren conform specificaties zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen.
21.2 Bluepoint webdesign staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Bluepoint webdesign geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan Bluepoint webdesign heeft medegedeeld.
21.3 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
21.4 Opdrachtgever zal binnen vijf dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst en eventuele gebreken melden. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.
21.5 Opdrachtgever kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.
21.6 Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, voorzien van fotomateriaal, desgewenst met bijsluiting van voorbeeldexemplaren waarover wordt gereclameerd.
21.7 Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal Bluepoint webdesign met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met opdrachtgever.
21.8 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft Bluepoint webdesign het recht om de klacht af te wijzen en is Bluepoint webdesign niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
21.9 Als Bluepoint webdesign de reclamatie van de opdrachtgever terecht acht, zal de opdrachtgever op verzoek van Bluepoint webdesign het betreffende drukwerk aan Bluepoint webdesign retourneren.
21.10 Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie volgens Bluepoint webdesign terecht was of niet.
21.11 Opdrachtgever kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door opdrachtgever normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
21.12 Indien opdrachtgever terecht reclameert over het drukwerk, heeft Bluepoint webdesign de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
21.13 Als her-levering bezwaarlijk is voor Bluepoint webdesign, kan Bluepoint webdesign er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

 

22 Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor
22.1 Bluepoint webdesign beoordeelt zo goed mogelijk het aangereikte tekst- en/of beeldmateriaal op onjuistheden of vergissingen.Bluepoint webdesign kan meedenken en suggesties doen over de toe- een aanpassing van het aangeleverde materiaal, maar de opdrachtgever blijft via de goedkeuring van de PDF-drukproef verantwoordelijk voor het eindresultaat.
22.2 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
22.3 Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de Opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking van het drukwerk met de PDF-drukproef. Ook indien er een standaardkleur is gebruikt gelden daarvoor dezelfde toleranties.
22.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

 

23 Annulering
23.1 Wil de opdrachtgever de met Bluepoint webdesign gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Bluepoint webdesign een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Bluepoint webdesign schriftelijk is bevestigd.
23.2 De opdrachtgever kan niet meer annuleren nadat deze per e-mail een akkoord-bevestiging aan Bluepoint webdesign heeft gestuurd.
23.3 Na annulering brengt Bluepoint webdesign bij de opdrachtgever altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

 

24 Levering, risico tijdens vervoer
24.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van onze producent. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
24.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Bluepoint webdesign, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt bij Bluepoint webdesign, tot afgifte aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Bluepoint webdesign moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
24.3 Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Bluepoint webdesign alleen indien ze schriftelijk door Bluepoint webdesign werden aangegaan.
24.4 In de door Bluepoint webdesign opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de PDF-proefdruk is goedgekeurd door opdrachtgever. Levertijden die Bluepoint webdesign opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Bluepoint webdesign bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Bluepoint webdesign die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.
24.5 Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 21.4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden.
24.6 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan.
24.7 De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Bluepoint webdesign de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Bluepoint webdesign zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever.
24.8 De koopprijs blijft verschuldigd als Bluepoint webdesign zich van de goederen ontdoet.